بایگانی موضوع جنگل چالوس

میهن پرستان گمنام، نهضت ضد استعماری جنگل چالوس ۱۳۲۱ -۱۳۲۵

  در شهریور 1320 نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی از شمال وانگلیسیها از جنوب به ایران حمله کردند  و به بیست سال حاکمیت رضا شاه پایان دادند متفقین با اشغال ایران آشکارا به تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران تجاوز کردند و با سوء استفاده از امکانات اقتصادی کشور معضلات  ومشکلات عدیده ای برای مردم ایران به وجود آوردند. در ... ادامه »