بایگانی موضوع حاکمیت

حزب پان ایرانیست و حاکمان قانون شکن – آرش کیخسروی

حاکمان کشورمان چه قبل و چه بعد از انقلاب سال ۵۷ ، فعالیت های حزبی را بر نتابیده اند و اینگونه نبوده و نیست که این هموطنان با حزب و کارویژه های آن آشنا نباشند ، بلکه آنها – که به هر طریقی به مسند قدرت رسیده اند – از رقیبی که بصورت سازماندهی شده و در چارچوب قانون برای ... ادامه »