بایگانی موضوع پیام نوروزی

پیام نوروزی سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

به نام خداوند جان و خرد  پاینده ایران نوروز، آیین شکوه‌مند شکوفایی، ستایش فروغ زندگی و سرآغاز جریان و حرکت بر همه فرزندان ایرانزمین و هر آنکس که آنرا پاس می‌دارد و هر که ارج آن می‌شناسد فرخنده و خجسته باد. برای خانواده‌های ایرانی، سالی نیکو و سرشار از شادی و بهروزی آرزومندیم، کانون خانواده‌هایتان لبریز از مهر و مهربانی ... ادامه »

پیام نوروزی سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

به نام خداوند جان وخرد پاینده ایران نوروز، شراره جاوید فرهنگ ایرانزمین را به همه فرزندان ایران فرهنگ ایران، فرهنگ سپاسگزاری و قدر‌شناسی است. در پایان یک سال کاری قدر می‌نهیم و سپاسگزاریم از: کشاورز ایرانی که با دست پینه بسته و چهره آفتاب سوخته، زمین را بارور و غذای ما را فراهم می‌کند؛ اگر چه محصولش به ثمن بخس ... ادامه »